Algemene voorwaarden

GEBRUIKERSVOORWAARDEN DINER JAARKAART

ARTIKEL 1
INFORMATIE OVER ONS
Wij zijn Diner Jaarkaart B.V., hierna kortweg “DJK” genoemd. U kunt ons zo bereiken:

Bereikbaarheid: van maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur
Mailen: info@dinerjaarkaart.nl
Schrijven: Escudostraat 2, 2991 XV Barendrecht, Nederland
Bekijken: www.dinerjaarkaart.nl

Ons Kamer van Koophandel nummer is 3104155. Ons BTW nummer is NL0076.40.791.B.01.

ARTIKEL 2
TOEPASSELIJKHEID

1.Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van DJK en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen u en DJK voor lidmaatschap van de Diner Jaarkaart.
2.Voordat de overeenkomst wordt gesloten, stelt DJK u de tekst van deze gebruikersvoorwaarden online beschikbaar.
3.De Diner Jaarkaart is te gebruiken in Nederland en België. In België heet de Diner Jaarkaart “Dinner Deals”. Aangesloten Belgische restaurants accepteren ook de Nederlandse Diner Jaarkaart.
4.U kunt alleen lid worden van de Diner Jaarkaart als u minstens 18 jaar oud bent. Als DJK merkt dat een lidmaatschap is aangegaan door een minderjarige, zal DJK deze overeenkomst weigeren.

ARTIKEL 3
HET AANBOD

1.Het lidmaatschap van de Diner Jaarkaart geldt voor onbepaalde  tijd met een opzegtermijn van één (1) maand.
2.De eerste twee (2) maanden van het lidmaatschap tellen als proefperiode.
3.U kunt eenmaal per 24 maanden gebruik maken van een promotieactie voor een gratis lidmaatschap van de Diner Jaarkaart. Ten aanzien van andere promotieacties gelden geen beperkingen ten aan zien van het gebruik van die promotieacties.
4.Na de proefperiode betaalt u per jaar, ingaande op de eerste dag na de proefperiode, voor het lidmaatschap middels een automatische afschrijving van uw bankrekening of kredietkaart.
5.Lidmaatschap van de Diner Jaarkaart is persoonsgebonden en kan niet worden uitgeleend aan een derde.
6.U heeft een digitaal Diner Jaarkaart account. Daarnaast kunt u optioneel een fysieke kaart bestellen.
7.DJK kan u gedurende uw lidmaatschap andere optionele producten en/of diensten aanbieden.
8.De website van DJK bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het lidmaatschap van de Diner Jaarkaart. De beschrijving is voldoende gedetailleerd en geeft duidelijk aan wat de rechten en verplichtingen zijn zodat u in staat wordt gesteld om een goede beoordeling van het lidmaatschap van de Diner Jaarkaart te maken.
9.DJK kan te allen tijde in samenwerking met derde partijen tijdelijk gebruik van de Diner Jaarkaart mogelijk maken op basis van actievoorwaarden. Deze actievoorwaarden worden separaat online beschikbaar gemaakt aan deelnemers van de desbetreffende actie.

 

ARTIKEL 4
LID WORDEN
1.De overeenkomst, zijnde het aangaan van het lidmaatschap van de Diner Jaarkaart, komt tot stand op het moment waarop u het aanbod online aanvaardt en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden waaronder de uitdrukkelijke aanvaarding van deze gebruikersvoorwaarden.
2.Nadat u lid geworden bent van de Diner Jaarkaart, stuurt DJK u als onderdeel van de bevestigingsmail een digitale kopie van deze gebruikersvoorwaarden. DJK raadt u aan om deze digitaal op te slaan of af te drukken en te bewaren.
3.De bevestigingsemail van DJK bevat daarnaast de volgende informatie:

  • Eventueel door u geselecteerde optionele diensten;
  • De prijs met inbegrip van alle belastingen;
  • De wijze van betaling;
  • De voorwaarden waaronder en de wijze waarop u van het herroepingsrecht gebruik kunt maken inclusief een verwijzing naar het via de website beschikbare herroepingsformulier.

4.Uw lidmaatschap van de Diner Jaarkaart wordt geactiveerd zodra DJK voor uw betalingstransactie de goedkeuring van uw bank of van de uitgever van uw kredietkaart ontvangen heeft, en/of zodra DJK de door uw ingegeven promotiecode heeft geverifieerd.
5.DJK staat er voor in dat uw lidmaatschap van de Diner Jaarkaart voldoet aan de in het aanbod op de website en in deze gebruikersvoorwaarden vermelde specificaties en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

ARTIKEL 5
HERROEPING VAN UW LIDMAATSCHAP

1.Indien u nog geen gebruik gemaakt heeft van uw lidmaatschap op de Diner Jaarkaart kunt u het lidmaatschap gedurende de bedenktermijn van 14 dagen nadat u lid bent geworden zonder opgave van redenen opzeggen.
2.Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, meldt u dit binnen de bedenktermijn door middel van het via de website beschikbare herroepingsformulier.  DJK stuurt na ontvangst van het door u verzonden herroepingsformulier onverwijld een ontvangstbevestiging. DJK mag u vragen naar de reden van herroeping, maar u bent niet tot opgave van reden(en) verplicht.
3.DJK vergoedt uw lidmaatschapsbetaling onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop u de herroeping meldde. DJK gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt. De terugbetaling is kosteloos voor u.

ARTIKEL 6
PRIJZEN

1.De op de website genoemde prijs van de Diner Jaarkaart alsmede de prijzen van de optionele producten en/of diensten zijn in Euro’s en inclusief BTW.
2.DJK kan de prijzen ten allen tijde aanpassen. Een prijswijziging is alleen van toepassing op een lidmaatschap dat na de prijswijziging wordt aangegaan.

ARTIKEL 7
GEBRUIK VAN UW LIDMAATSCHAP

1.DJK heeft met alle bij de Diner Jaarkaart aangesloten restaurants een contractuele overeenkomst waarin staat dat zij aan de leden van de Diner Jaarkaart de afgesproken korting zullen geven op de door hun aangegeven dagen en/of op speciale menu’s.
2.Het gebruik van de Diner Jaarkaart is ongelimiteerd gedurende uw lidmaatschap.
3.Uw lidmaatschap is digitaal te gebruiken middels uw eigen Diner Jaarkaartaccount. U heeft de keuze om tegen een meerprijs ook een fysieke kaart te ontvangen.
4.Indien u gebruik wilt maken van de Diner Jaarkaart reserveert u online via uw eigen Diner Jaarkaartaccount op de website van DJK voor Nederlandse restaurants en op de website van Dinner Deals (www.dinnerdeals.be) voor Belgische restaurants.
5.Bij het afrekenen in het restaurant toont u uw fysieke of digitale Diner Jaarkaart en ontvangt u direct de van toepassing zijnde korting.
6.Met een lidmaatschap van de Diner Jaarkaart krijgt u bij de deelnemende restaurants in Nederland 25% korting op de gehele rekening of op geselecteerde menu’s, bestaande uit minimaal één hoofdgerecht per persoon. In België ontvangt u 25% korting op de prijzen van de maaltijden of op geselecteerde menu’s.
7.Per rekening kan slechts één (1) Diner Jaarkaart gebruikt worden. Indien de reservering en/of de rekening ziet op een gezelschap van meer dan vier (4) personen dan wel het gezelschap uit meer dan vier (4) personen bestaat, wordt uitsluitend een korting toegepast op de rekening naar rato van vier (4) personen.
8.Het actuele aanbod van deelnemende restaurants wijzigt regelmatig, maar is te allen tijde inzichtelijk via de website van DJK. Wij stellen u daarnaast middels periodieke e-mail nieuwsbrieven op de hoogte van nieuwe restaurants die deelnemen aan de Diner Jaarkaart en de Dinner Deals, en andere voor u relevante informatie.
9.Indien u bent verhuisd of een ander telefoonnummer wenst door te geven, kunt u dit doen middels uw eigen Diner Jaarkaartaccount.

ARTIKEL 8
BEEINDIGING VAN UW LIDMAATSCHAP 

1.U kunt uw lidmaatschap na de proefperiode te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.
2.Er vindt geen restitutie plaats van uw lidmaatschap voor het reeds betaalde jaar waarin u opzegt.

ARTIKEL 9
KLACHTEN OVER UW LIDMAATSCHAP

1. Diner Jaarkaart is niet verantwoordelijk voor de door de deelnemende restaurants aan u verstrekte maaltijden en dranken noch voor de door de deelnemende restaurants correct toegepaste korting op de rekening. Daaraan gerelateerde klachten dient u in te dienen bij het desbetreffende restaurant. Wel zullen wij indien u ons op de hoogte brengt van een dergelijke klacht in de gaten houden of de klacht vaker voorkomt, waarna het mogelijk kan zijn dat Diner Jaarkaart de samenwerking met het restaurant stopzet.
2.Klachten over het gebruik uw Diner Jaarkaart moeten binnen een redelijke termijn  nadat u de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij DJK via het op de website beschikbare contactformulier.
3.Bij DJK ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, geeft DJK binnen de termijn van 14 dagen een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kunt verwachten.

ARTIKEL 10
VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

1.Bij het bezoeken van de website van DJK en het aanschaffen en gebruik maken van uw lidmaatschap van de Diner Jaarkaart worden persoonsgegevens aan DJK verstrekt. DJK treft passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.
2.U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen, zoals beschreven in de privacyverklaring die beschikbaar is via onze websites. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DJK.  Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot uitoefening van uw rechten sturen naar privacy@dinerjaarkaart.nl.

ARTIKEL 11
OVERMACHT

1.Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van DJK waardoor het reserveren van een of meerdere restaurants via de websites van DJK niet mogelijk is. Hieronder vallen stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website.
2.In geval van overmacht zal DJK het reserveren van restaurants zo snel mogelijk weer mogelijk maken. Gedurende de overmachtssituatie heeft u geen recht op enige restitutie van uw lidmaatschap.
3.In geval van overmacht als gevolg van het faillissement van een deelnemend restaurant, of wisseling van eigenaar of management van een restaurant waarna deze besluit de deelname aan de Diner Jaarkaart te beëindigen, zal DJK dit restaurant zo snel mogelijk van haar website afhalen.

ARTIKEL 12
OVERIG

1.Op deze gebruikersvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2.DJK kan de gebruikersvoorwaarden te allen tijde wijzigen. Dergelijke wijzigingen zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd via de website.
3.De websites, logo's, teksten, foto's, namen en in het algemeen alle communicatie van DJK zijn beschermd door copyrights. Dit betekent dat u deze niet mag kopiëren of reproduceren zonder de voorafgaande toestemming van DJK.
4.DJK mag rechten en verplichtingen die uit deze gebruikersvoorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal u daarvan dan op de hoogte stellen.