Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van en aansluiting bij de Dienst van Diner Jaarkaart. Door aan te sluiten bij en gebruik te maken van de Dienst gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden. Indien u niet akkoord wilt gaan, kunt u zich niet aansluiten en géén gebruik maken van de Dienst. Wij adviseren u deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat u op de hoogte bent van uw rechten en verplichtingen.

Actie voorwaarden: deals​ van​ HEERLIJK.nl​ worden ​gereserveerd onder de algemene voorwaarden van HEERLIJK.nl

De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de 3 x reserveren vouchers die actiematig uitgegeven worden.

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hierna volgende betekenis:

Aangesloten Partij: Een derde partij die een overeenkomst is aangegaan met Diner Jaarkaart voor de levering van Kaarten aan Afnemers;

Actiedagen: De dagen van de week waarop bij een Restaurant gebruik kan worden gemaakt van de Dienst, aangegeven op de Website;

Afnemer: De abonnee en/of afnemer van de Dienst;

Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden van Diner Jaarkaart;

Dienst: De door Diner Jaarkaart aangeboden dienst, bestaande uit het verlenen van korting op de Rekening door Restaurants op Actiedagen en op vertoon van een Kaart;

Diner Jaarkaart: De besloten vennootschap Diner Jaarkaart B.V.; gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht;

IE-rechten: Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, databankrechten, handelsnaamrechten en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties;

Kaart: De kaart, ten minste voorzien van het logo van Diner Jaarkaart, die door Diner Jaarkaart of een Aangesloten Partij aan Afnemer wordt verstrekt om gebruik te kunnen maken van de Dienst;

Overeenkomst: De overeenkomst tussen Restaurant en Diner Jaarkaart ten behoeve van het aansluiten van Restaurant bij de Dienst van Diner Jaarkaart;

Partij: Restaurant en/of Diner Jaarkaart;

Privacy Verklaring: De privacy verklaring van Diner Jaarkaart, beschikbaar via de Website

Rekening: De totaalprijs van de genuttigde spijzen en dranken in een Restaurant, bestaande uit minimaal één hoofdgerecht per persoon. Uitgezonderd zijn in ieder geval artikelen met (wettelijk) vastgestelde prijzen, waaronder maar niet beperkt tot, rookwaren, kranten en telefoonkosten, almede andere producten zoals aangegeven op de Website;

Restaurant: Een bij de Dienst van Diner Jaarkaart aangesloten restaurant, ten behoeve van het verlenen van de Dienst aan de Afnemer;

Website: De website van Diner Jaarkaart, bereikbaar via www.dinerjaarkaart.nl, alsmede alle onderliggende pagina’s.

Artikel 2. Toepasselijkheid
 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst, alle rechtshandelingen van Diner Jaarkaart, alle rechtsverhoudingen tussen Restaurant en Diner Jaarkaart, het aanbieden van de Dienst aan Afnemers door Diner Jaarkaart en Restaurant, alsmede op ieder gebruik van de Dienst van Diner Jaarkaart door Afnemers bij Restaurant.
 2. Afwijkingen en aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden door Restaurant zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.
 3. Diner Jaarkaart is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zullen op de Website te vinden zijn. Indien de Restaurant de aansluiting tot de Dienst niet beëindigt, dan wel de Dienst blijft verlenen aan Afnemers na wijziging en/of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden, accepteert de Restaurant daarmee de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden onherroepelijk. Diner Jaarkaart raadt u aan om de Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen.
 4. Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt of is, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Diner Jaarkaart zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.
 5. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Restaurant verbinden Diner Jaarkaart niet en worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Deelname
 1. Om zich aan te sluiten bij de Dienst van Diner Jaarkaart dient Restaurant zich aan te melden bij Diner Jaarkaart. Aanmelding kan door het doorlopen van het registratieproces op de Website.
 2. Het Restaurant staat er jegens Diner Jaarkaart voor in en is er zelf verantwoordelijk voor dat de gegevens die door hem of namens hem bij de aanmelding aan Diner Jaarkaart worden verstrekt correct, volledig en actueel zijn.
 3. Wanneer om welke reden dan ook de gegevens van Restaurant niet meer actueel, volledig of correct zijn, dient het Restaurant zijn actuele, volledige en correcte gegevens onverwijld zelf op de website te wijzigen. Het Restaurant erkent en begrijpt dat de correctheid, actualiteit en volledigheid van de verstrekte gegevens van groot belang is voor de optimale werking van de Dienst.
 4. Aanmelding bij Diner Jaarkaart is uitsluitend toegestaan door natuurlijke personen in de uitoefening van hun beroep en bedrijf danwel rechtspersonen en hun diensten aanbieden op het gebied van horeca. Het is niet toegestaan om aanmeldingen te doen op naam van een ander. Indien een vestiging van een horeca-keten zich aanmeldt zal de aanmelding gelden voor de gehele keten, tenzij expliciet anders vermeld op de aanvraag.
 5. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van bevestiging van de aanmelding van Restaurant door Diner Jaarkaart. Bevestiging geschiedt per e-mail, na aanmelding door Restaurant en vrijgave door Diner Jaarkaart. Diner Jaarkaart behoudt zich het recht voor om aanmeldingen, zonder opgaaf van reden, te weigeren.

Artikel 4. Voorwaarden voor deelneming
 1. Restaurant accepteert dat de deelname aan de Dienst door Restaurant geheel voor eigen rekening en risico van Restaurant is en dat de mogelijkheid tot deelname aan de Dienst enkel op basis van een inspanningsverplichting van Diner Jaarkaart wordt aangeboden. De Dienst wordt door Diner Jaarkaart tevens op basis van een inspanningsverplichting aangeboden aan Afnemer.
 2. Restaurants zullen worden gepromoot op de Website. Het is uitsluitend ter beoordeling van Diner Jaarkaart op welke wijze deze promotie danwel enige andere promotie van Restaurant zal geschieden. Restaurant zal desgevraagd alle benodigde en/of gevraagde informatie, logo’s, teksten, afbeeldingen, foto’s en ander beeld- of geluid-materiaal aan Diner Jaarkaart verschaffen.
 3. Restaurant garandeert dat deze bij het aanbieden van de Dienst ter uitvoering van de Overeenkomst de volgende (gebruiks-)voorwaarden in acht zal nemen:
 4. Gebruik van de Dienst is enkel toegestaan op aangegeven dagen. Restaurants dienen minimaal drie (3) dagen te implementeren.
 5. Gebruik van de Dienst is uitgesloten op nationale en/of regionale feestdagen en in combinatie met speciale aanbiedingen, cadeau- en/of kortingskaarten, groepsarrangementen en/of andere kortingsacties van een Restaurant;
 6. Afnemer dient ten minste 1 uur voor de gewenste aankomsttijd bij het Restaurant te reserveren, waarbij Afnemer kenbaar maakt gebruik te willen maken van de Dienst. Annuleringen dienen te geschieden 30 min. voor het gereserveerde tijdstip;
 7. Afnemer dient in het bezit te zijn van een Kaart of digitale webapp. en deze vóór het opstellen van de Rekening te tonen aan het personeel van Restaurant. Restaurant controleert of degene die gebruik maakt van de Kaart degene is die de Dienst afneemt bij Diner Jaarkaart;
 8. Per Rekening kan slechts één (1) Kaart gebruikt worden. Indien de reservering en/of de Rekening ziet op een gezelschap van meer dan vier (4) personen danwel het gezelschap uit meer dan vier (4) personen bestaat, wordt uitsluitend een korting toegepast op de Rekening naar rato van vier (4) personen.
 9. Het gebruik van de Dienst door Afnemer is niet in frequentie beperkt. Afnemer kan bij elk bezoek op een dag aan een Restaurant gebruik maken van de Dienst, onder de voorwaarden zoals aangegeven in deze Algemene Voorwaarden.
 10. Restaurant verleent de Dienst op vertoon van alle Kaarten, mits voldaan aan de voorwaarden onder sub a t/m d en f. Kaarten afkomstig van Aangesloten Partijen mogen niet enkel op die grond worden geweigerd;
 11. Het verlenen van de Dienst en/of de korting op basis van een Kaart komt volledig voor rekening en risico van Restaurant;
 12. Restaurant is gerechtigd de voorwaarden onder a en c niet jegens Afnemer te handhaven, mits het niet handhaven in het voordeel is van Afnemer. Het is Restaurant expliciet niet toegestaan aanvullende of afwijkende eisen, voorwaarden of andere verplichtingen aan Afnemer op te leggen ten behoeve van het gebruik van de Dienst.

 

Artikel 5. Prijzen en betaling
 1. Voor de aansluiting bij de Dienst is Restaurant een jaarlijkse geen enkele bijdrage verschuldigd aan Restaurant.
 2. Tenzij anders aangegeven zijn alle door Diner Jaarkaart genoemde prijzen steeds in euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen van overheidswege.
 3. Diner Jaarkaart is gerechtigd om schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Diner Jaarkaart heeft een zodanig recht tot prijswijziging in ieder geval wanneer de prijsstijging het gevolg is van een van de volgende factoren: i) stijgingen van belastingen of andere heffingen en/of rechten van overheidswege, ii) veranderende wisselkoersen, iii) stijging van lonen, vervoerskosten en/of inkoopprijzen.

 

Artikel 6. Duur en beëindiging
 1. De Overeenkomst heeft een initiële duur van één (1) jaar, tenzij anders overeengekomen tussen Partijen. De Overeenkomst wordt steeds stilzwijgend verlengd met een periode gelijk aan de initiële duur, tenzij Restaurant de Overeenkomst opzegt. De opzegtermijn bedraagt 3 maanden.
 2. In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Diner Jaarkaart ten dienste staan, is Diner Jaarkaart te allen tijde gerechtigd om zonder opgave van redenen, zonder voorafgaande uitleg en zonder dat zij hierdoor op enige wijze schadeplichtig wordt tegenover Restaurant, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien:
 3. het Restaurant in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;
 4. Diner Jaarkaart van mening is dat het handelen van een Restaurant (reputatie)schade en/of aansprakelijkheid aan Diner Jaarkaart, de Dienst of andere Restaurants kan toebrengen;
 5. Elke Partij is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere Partij, alsmede in het geval van stillegging of liquidatie van het bedrijf van de andere Partij anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.
 6. Ontbinding van de Overeenkomst op grond van toerekenbare tekortkoming is slechts geoorloofd na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming, tenzij anders bepaald in deze Algemene Voorwaarden.
 7. De door Diner Jaarkaart voor ontbinding verrichte prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting zullen in het geval van ontbinding geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die Diner Jaarkaart vóór de ontbinding heeft gefactureerd blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 8. Het Restaurant is verplicht om de Dienst te blijven verlenen totdat de opzegging of ontbinding van de Overeenkomst in werking is getreden.
 9. Bepalingen in deze Algemene Voorwaarden die naar hun aard bestemd zijn het einde van de Overeenkomst te overleven, blijven ook na beëindiging onverkort van kracht.

 

Artikel 7. IE-rechten
 1. De IE-rechten met betrekking tot de Website en de Kaart, alsmede die via de Website en Kaart toegankelijk gemaakte informatie waaronder, maar niet beperkt tot teksten, look-and-feel, templates, video-, audio- en beeld- of fotomateriaal, berusten bij Diner Jaarkaart en/of haar licentiegevers.
 2. Het is Restaurant uitdrukkelijk niet toegestaan om enige informatie die via de Kaart of de Website toegankelijk wordt gemaakt, te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, te reverse engineren, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in deze Algemene Voorwaarden genoemde doeleinden, tenzij Diner Jaarkaart of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven dan wel dwingend Nederlands recht zulk gebruik toestaat.
 3. Het is Restaurant niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot IE-rechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.
 4. Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enig Intellectueel Eigendomsrecht aan Restaurant over te dragen. Restaurant zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de IE-rechten van Diner Jaarkaart zoals het registreren van domeinnamen, merken of Google AdWords die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop Diner Jaarkaart IE-rechten heeft.
 5. Al het promotioneel materiaal, zoals bedoeld in artikel 4.2, dat door Restaurant aan Diner Jaarkaart wordt verstrekt, blijft eigendom van Restaurant. Met de verstrekking door Restaurant van het promotionele materiaal verkrijgt Diner Jaarkaart van Restaurant een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie op dat materiaal.

Artikel 8. Privacy
 1. Bij het aansluiten van de Dienst en bij het bezoeken van de Website worden (persoons)gegevens aan Diner Jaarkaart verstrekt. Deze (persoons)gegevens zullen conform de Privacy Verklaring van Diner Jaarkaart en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.

 

Artikel 9. Garanties en vrijwaringen
 1. Restaurant accepteert dat Diner Jaarkaart uitsluitend als tussenpersoon tussen Afnemer en Restaurant optreedt. Diner Jaarkaart heeft op geen enkele wijze invloed op en is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de wijze waarop Afnemers gebruik maken van de Dienst, met name met betrekking tot het voldoen aan de verplichtingen voor het gebruik van de Dienst, zoals omschreven in artikel 4.3.
 2. Restaurant aanvaardt dat de Website alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals hij die aantreft op het moment van gebruik (“as is basis”). Diner Jaarkaart garandeert niet dat de Website te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Storingen in de Website kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken. Diner Jaarkaart is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens Restaurant of gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Website.
 3. Diner Jaarkaart garandeert niet dat de informatie op de Website, waaronder maar niet beperkt tot de lijst met Restaurants en de dagen, te allen tijde correct, actueel of volledig is. Diner Jaarkaart is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens Restaurant voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het niet correct, actueel of volledig zijn van de informatie op de Website.
 4. Restaurant garandeert dat bij gebruikmaking van de Website i) geen robots, spiders, scrapers of andere applicaties zal gebruiken, ii) geen handelingen verricht die een onredelijk en/of disproportioneel beslag leggen op de infrastructuur van Website en/of de functionaliteit van de Website belemmeren, en/of iii) geen applicaties zal gebruiken die de Website monitoren en/of delen van de Website kopiëren.
 5. Restaurant is jegens Diner Jaarkaart aansprakelijk voor, en vrijwaart Diner Jaarkaart volledig tegen, alle schade en kosten die Diner Jaarkaart lijdt of maakt ten gevolge van (i) enig handelen van Restaurant bij het aanbieden van de Dienst aan Afnemer, (ii) enig handelen van de Afnemer bij een bezoek aan een Restaurant, (iii) enig handelen van Restaurant bij het gebruik van de Website, inclusief het onjuist doorgeven van gegevens van Restaurant en dagen, (iv) een onrechtmatige daad van Restaurant.
 6. Restaurant staat er jegens Diner Jaarkaart voor in dat hij volledig rechthebbende is ten aanzien van het promotioneel materiaal, zoals bedoeld in artikel 4.2 en dat hij volledig gerechtigd is om de IE-rechten in licentie te geven aan Diner Jaarkaart, zoals bedoeld in artikel 7.5. Restaurant vrijwaart Diner Jaarkaart voor alle schade en kosten die voortvloeien uit en/of verband houden met het schenden van enig IE-recht van derden.
 7. Alle door Diner Jaarkaart gemaakte kosten en geleden schade die op enige wijze verband houdt met dergelijke aanspraken zullen door Restaurant worden vergoed.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
 1. Diner Jaarkaart aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vermogensschade en/of ander nadeel als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit of verband houdt met het aanbieden van de Dienst en de Website, of de onmogelijkheid om deze te gebruiken dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.
 2. Indien Diner Jaarkaart aansprakelijk is jegens Restaurant voor schade uit welke hoofde dan ook, is Diner Jaarkaart uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die Restaurant lijdt als gevolg van een aan Diner Jaarkaart toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen, uit hoofde van onrechtmatige daad of anderszins tot maximaal het bedrag van de jaarlijkse bijdrage dat door Diner Jaarkaart van Restaurant is ontvangen voor het jaar waarin het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Diner Jaarkaart, uit welke hoofde dan ook, meer bedragen dan EUR 150,-- (zegge: honderdvijftigeuro) bedragen.
 3. Onder directe schade wordt uitsluiten verstaan:
 4. materiële schade aan zaken;
 5. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust mochten worden verwacht;
 6. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak.
 7. Deze aansprakelijkheidsbeperking beoogt echter niet de aansprakelijkheid van Diner Jaarkaart voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van Diner Jaarkaart (“eigen handelen”) zelf en/of het bestuur van Diner Jaarkaart uit te sluiten.
 8. Iedere aansprakelijkheid van Diner Jaarkaart voor schade anders dan directe schade (“indirecte schade”), waaronder begrepen - doch niet beperkt tot - gevolgschade, verlies en/of beschadiging van gegevens, winstderving en omzetderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van Afnemers en/of derden is uitgesloten.
 9. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Diner Jaarkaart wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens, data en/of documenten, alsmede enige schade ontstaan door het gebruik van de Dienst door Afnemer, het niet voldoen van Afnemer aan enige voorwaarden gesteld door Restaurant en/of enige andere handelswijze van Afnemer. Diner Jaarkaart is niet gehouden tot bemiddelen of enige andere betrokkenheid in het geval van een conflict tussen Restaurant en Afnemer.
 10. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Restaurant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Diner Jaarkaart meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Diner Jaarkaart vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

 

Artikel 11. Varia
 1. Op de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en de Dienst, alsmede al het gebruik van de Kaart en de Website is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Restaurant en Diner Jaarkaart ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Utrecht, tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere rechter moet worden voorgelegd.
 3. Diner Jaarkaart mag rechten en verplichtingen die uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal Restaurant daarvan op de hoogte stellen.

Inloggen

of inloggen met

Word lid

Onze leden genieten onder andere van de volgende voordelen:

 • Gemakkelijk online reserveren
 • 25% korting op de gehele rekening
 • Direct te gebruiken als voucher
 • Korting is geldig tot wel 4 personen
 • Gebruik uw kaart zo vaak u wilt

Wachtwoord resetten

Vul je e-mailadres in en wij sturen je een link waarmee je een nieuw wachtwoord kunt instellen.

Wachtwoord resetten

Gelukt, in je mailbox tref je binnen enkele minuten een unieke link aan om je wachtwoord opnieuw in te stellen.

Reserveren bij

Onder welke naam wil je reserveren?
Hoe kunnen ze je bereiken?

Je reservering is aangevraagd

Het restaurant zal zo spoedig mogelijk je reservering bevestigen of afwijzen.

 

Bestel met 25% korting bij New York Pizza

Je kunt op de website van New York Pizza je bestelling doen met de volgende persoonlijke code:

Mist jouw favoriete restaurant?

Geef je favoriete restaurant op als suggestie. Wij proberen dan het restaurant aan onze selectie toe te voegen.Bespaar met Diner Jaarkaart en Heerlijk.nl

Je kunt op de website van Heerlijk.nl reserveren.